Gi8

Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày Truyền Thống cho các Chủ nhật trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất

22 (10 lần), 67 (7 lần), 63 (6 lần), 27 (5 lần), 73 (5 lần), 95 (5 lần), 92 (4 lần), 91 (4 lần), 83 (4 lần), 52 (4 lần), 75 (4 lần), 79 (4 lần), 80 (4 lần), 25 (3 lần), 71 (3 lần), 59 (3 lần), 62 (3 lần), 82 (3 lần), 49 (3 lần), 30 (3 lần), 45 (3 lần), 89 (2 lần), 19 (2 lần), 96 (2 lần), 74 (2 lần), 86 (2 lần), 40 (2 lần),

10 bộ số xuất hiện ít nhất

0 (0 lần), 00 (0 lần), 04 (0 lần), 07 (0 lần), 1 (0 lần), 10 (0 lần), 12 (0 lần), 13 (0 lần), 14 (0 lần), 16 (0 lần),