Gi8

Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
05-02-2024 Thứ hai 1 G3-3;
08-02-2024 Thứ năm 1 G3-1; 3
12-02-2024 Thứ hai 1 G3-1; 4
13-02-2024 Thứ ba 1 G3-1; 1
29-02-2024 Thứ năm 1 G7-3; 16
01-03-2024 Thứ sáu 2 G4-2; G7-2; 1