Loto188

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 2023-02-01

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
31-01-2023 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
29-01-2023 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
28-01-2023 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 6 lần 4 lần
27-01-2023 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần
26-01-2023 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần
25-01-2023 4 lần 6 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần
20-01-2023 5 lần 4 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần
19-01-2023 1 lần 4 lần 6 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
18-01-2023 7 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần
17-01-2023 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần
16-01-2023 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần
15-01-2023 7 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần
14-01-2023 1 lần 4 lần 1 lần 7 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần
13-01-2023 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 8 lần 3 lần 0 lần 4 lần
12-01-2023 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần
11-01-2023 1 lần 7 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần
10-01-2023 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 7 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần
09-01-2023 1 lần 6 lần 3 lần 4 lần 1 lần 9 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
08-01-2023 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần
07-01-2023 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 6 lần
Tổng 53 lần 65 lần 51 lần 54 lần 64 lần 61 lần 55 lần 46 lần 61 lần 51 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
31-01-2023 3 lần 7 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
29-01-2023 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 6 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần
28-01-2023 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
27-01-2023 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần
26-01-2023 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 7 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần
25-01-2023 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần
20-01-2023 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 5 lần 3 lần
19-01-2023 6 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần
18-01-2023 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 6 lần 5 lần 1 lần 0 lần 1 lần
17-01-2023 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần
16-01-2023 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần
15-01-2023 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 4 lần
14-01-2023 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần
13-01-2023 4 lần 1 lần 6 lần 2 lần 6 lần 0 lần 3 lần 0 lần 5 lần 0 lần
12-01-2023 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
11-01-2023 4 lần 5 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần
10-01-2023 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 4 lần
09-01-2023 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần 2 lần 8 lần 1 lần 4 lần
08-01-2023 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 5 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần
07-01-2023 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 7 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
Tổng 63 lần 56 lần 61 lần 44 lần 60 lần 67 lần 55 lần 50 lần 54 lần 51 lần