Loto188

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1. Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 20-09-2023 (181) đến 20-09-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày 59 ngày
Đầu 1 ra ngày 04-09-2023 (206) đến 20-09-2023 vẫn chưa ra là 16 ngày 58 ngày
Đầu 2 ra ngày 19-09-2023 (165) đến 20-09-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày 54 ngày
Đầu 3 ra ngày 12-09-2023 (187) đến 20-09-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày 55 ngày
Đầu 4 ra ngày 31-08-2023 (191) đến 20-09-2023 vẫn chưa ra là 20 ngày 67 ngày
Đầu 5 ra ngày 13-09-2023 (198) đến 20-09-2023 vẫn chưa ra là 7 ngày 41 ngày
Đầu 6 ra ngày 21-09-2023 (224) đến 20-09-2023 vẫn chưa ra là -1 ngày 57 ngày
Đầu 7 ra ngày 08-09-2023 (193) đến 20-09-2023 vẫn chưa ra là 12 ngày 77 ngày
Đầu 8 ra ngày 03-09-2023 (180) đến 20-09-2023 vẫn chưa ra là 17 ngày 55 ngày
Đầu 9 ra ngày 14-08-2023 (179) đến 20-09-2023 vẫn chưa ra là 37 ngày 47 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 15-09-2023 (189) đến 20-09-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày 47 ngày
Đuôi 1 ra ngày 04-09-2023 (202) đến 20-09-2023 vẫn chưa ra là 16 ngày 59 ngày
Đuôi 2 ra ngày 14-09-2023 (176) đến 20-09-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày 55 ngày
Đuôi 3 ra ngày 20-09-2023 (166) đến 20-09-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày 62 ngày
Đuôi 4 ra ngày 18-09-2023 (197) đến 20-09-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày 52 ngày
Đuôi 5 ra ngày 19-09-2023 (192) đến 20-09-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày 46 ngày
Đuôi 6 ra ngày 21-09-2023 (179) đến 20-09-2023 vẫn chưa ra là -1 ngày 43 ngày
Đuôi 7 ra ngày 05-09-2023 (185) đến 20-09-2023 vẫn chưa ra là 15 ngày 61 ngày
Đuôi 8 ra ngày 11-09-2023 (203) đến 20-09-2023 vẫn chưa ra là 9 ngày 41 ngày
Đuôi 9 ra ngày 06-09-2023 (215) đến 20-09-2023 vẫn chưa ra là 14 ngày 43 ngày