Gi8

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1. Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 27-02-2024 (196) đến 01-03-2024 vẫn chưa ra là 3 ngày 59 ngày
Đầu 1 ra ngày 22-01-2024 (222) đến 01-03-2024 vẫn chưa ra là 39 ngày 58 ngày
Đầu 2 ra ngày 30-01-2024 (180) đến 01-03-2024 vẫn chưa ra là 31 ngày 54 ngày
Đầu 3 ra ngày 26-02-2024 (205) đến 01-03-2024 vẫn chưa ra là 4 ngày 55 ngày
Đầu 4 ra ngày 29-02-2024 (215) đến 01-03-2024 vẫn chưa ra là 1 ngày 67 ngày
Đầu 5 ra ngày 23-02-2024 (214) đến 01-03-2024 vẫn chưa ra là 7 ngày 41 ngày
Đầu 6 ra ngày 01-03-2024 (244) đến 01-03-2024 vẫn chưa ra là 0 ngày 57 ngày
Đầu 7 ra ngày 14-02-2024 (215) đến 01-03-2024 vẫn chưa ra là 16 ngày 77 ngày
Đầu 8 ra ngày 22-02-2024 (201) đến 01-03-2024 vẫn chưa ra là 8 ngày 55 ngày
Đầu 9 ra ngày 17-02-2024 (187) đến 01-03-2024 vẫn chưa ra là 13 ngày 47 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 14-02-2024 (210) đến 01-03-2024 vẫn chưa ra là 16 ngày 47 ngày
Đuôi 1 ra ngày 01-03-2024 (222) đến 01-03-2024 vẫn chưa ra là 0 ngày 59 ngày
Đuôi 2 ra ngày 12-02-2024 (185) đến 01-03-2024 vẫn chưa ra là 18 ngày 55 ngày
Đuôi 3 ra ngày 24-02-2024 (178) đến 01-03-2024 vẫn chưa ra là 6 ngày 62 ngày
Đuôi 4 ra ngày 26-02-2024 (217) đến 01-03-2024 vẫn chưa ra là 4 ngày 52 ngày
Đuôi 5 ra ngày 28-02-2024 (208) đến 01-03-2024 vẫn chưa ra là 2 ngày 46 ngày
Đuôi 6 ra ngày 20-02-2024 (198) đến 01-03-2024 vẫn chưa ra là 10 ngày 43 ngày
Đuôi 7 ra ngày 21-02-2024 (205) đến 01-03-2024 vẫn chưa ra là 9 ngày 61 ngày
Đuôi 8 ra ngày 29-02-2024 (225) đến 01-03-2024 vẫn chưa ra là 1 ngày 41 ngày
Đuôi 9 ra ngày 27-02-2024 (231) đến 01-03-2024 vẫn chưa ra là 3 ngày 46 ngày