Gi8

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1. Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 11-06-2024 (203) đến 13-06-2024 vẫn chưa ra là 2 ngày 59 ngày
Đầu 1 ra ngày 01-06-2024 (229) đến 13-06-2024 vẫn chưa ra là 12 ngày 58 ngày
Đầu 2 ra ngày 13-06-2024 (196) đến 13-06-2024 vẫn chưa ra là 0 ngày 54 ngày
Đầu 3 ra ngày 08-06-2024 (227) đến 13-06-2024 vẫn chưa ra là 5 ngày 55 ngày
Đầu 4 ra ngày 25-05-2024 (227) đến 13-06-2024 vẫn chưa ra là 19 ngày 67 ngày
Đầu 5 ra ngày 12-06-2024 (225) đến 13-06-2024 vẫn chưa ra là 1 ngày 41 ngày
Đầu 6 ra ngày 10-06-2024 (262) đến 13-06-2024 vẫn chưa ra là 3 ngày 57 ngày
Đầu 7 ra ngày 02-06-2024 (233) đến 13-06-2024 vẫn chưa ra là 11 ngày 77 ngày
Đầu 8 ra ngày 06-06-2024 (213) đến 13-06-2024 vẫn chưa ra là 7 ngày 55 ngày
Đầu 9 ra ngày 28-05-2024 (199) đến 13-06-2024 vẫn chưa ra là 16 ngày 47 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 02-06-2024 (221) đến 13-06-2024 vẫn chưa ra là 11 ngày 55 ngày
Đuôi 1 ra ngày 07-06-2024 (237) đến 13-06-2024 vẫn chưa ra là 6 ngày 59 ngày
Đuôi 2 ra ngày 01-06-2024 (203) đến 13-06-2024 vẫn chưa ra là 12 ngày 55 ngày
Đuôi 3 ra ngày 08-06-2024 (188) đến 13-06-2024 vẫn chưa ra là 5 ngày 62 ngày
Đuôi 4 ra ngày 03-06-2024 (230) đến 13-06-2024 vẫn chưa ra là 10 ngày 52 ngày
Đuôi 5 ra ngày 12-06-2024 (218) đến 13-06-2024 vẫn chưa ra là 1 ngày 46 ngày
Đuôi 6 ra ngày 13-06-2024 (216) đến 13-06-2024 vẫn chưa ra là 0 ngày 43 ngày
Đuôi 7 ra ngày 04-06-2024 (217) đến 13-06-2024 vẫn chưa ra là 9 ngày 61 ngày
Đuôi 8 ra ngày 06-06-2024 (235) đến 13-06-2024 vẫn chưa ra là 7 ngày 41 ngày
Đuôi 9 ra ngày 11-06-2024 (249) đến 13-06-2024 vẫn chưa ra là 2 ngày 46 ngày