Loto188

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1. Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 04-06-2023 (171) đến 04-06-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày 59 ngày
Đầu 1 ra ngày 25-05-2023 (198) đến 04-06-2023 vẫn chưa ra là 10 ngày 58 ngày
Đầu 2 ra ngày 01-06-2023 (152) đến 04-06-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày 54 ngày
Đầu 3 ra ngày 27-05-2023 (159) đến 04-06-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày 55 ngày
Đầu 4 ra ngày 17-05-2023 (179) đến 04-06-2023 vẫn chưa ra là 18 ngày 67 ngày
Đầu 5 ra ngày 28-05-2023 (176) đến 04-06-2023 vẫn chưa ra là 7 ngày 41 ngày
Đầu 6 ra ngày 31-05-2023 (204) đến 04-06-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày 57 ngày
Đầu 7 ra ngày 03-05-2023 (181) đến 04-06-2023 vẫn chưa ra là 32 ngày 77 ngày
Đầu 8 ra ngày 25-04-2023 (170) đến 04-06-2023 vẫn chưa ra là 40 ngày 55 ngày
Đầu 9 ra ngày 26-05-2023 (168) đến 04-06-2023 vẫn chưa ra là 9 ngày 47 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 07-05-2023 (166) đến 04-06-2023 vẫn chưa ra là 28 ngày 47 ngày
Đuôi 1 ra ngày 01-06-2023 (179) đến 04-06-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày 59 ngày
Đuôi 2 ra ngày 20-05-2023 (162) đến 04-06-2023 vẫn chưa ra là 15 ngày 55 ngày
Đuôi 3 ra ngày 25-04-2023 (153) đến 04-06-2023 vẫn chưa ra là 40 ngày 61 ngày
Đuôi 4 ra ngày 22-05-2023 (187) đến 04-06-2023 vẫn chưa ra là 13 ngày 52 ngày
Đuôi 5 ra ngày 30-05-2023 (180) đến 04-06-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày 46 ngày
Đuôi 6 ra ngày 24-05-2023 (164) đến 04-06-2023 vẫn chưa ra là 11 ngày 43 ngày
Đuôi 7 ra ngày 29-05-2023 (176) đến 04-06-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày 61 ngày
Đuôi 8 ra ngày 04-06-2023 (188) đến 04-06-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày 41 ngày
Đuôi 9 ra ngày 28-05-2023 (203) đến 04-06-2023 vẫn chưa ra là 7 ngày 42 ngày