Loto188

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1. Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 01-01-2023 (164) đến 31-01-2023 vẫn chưa ra là 30 ngày 38 ngày
Đầu 1 ra ngày 28-01-2023 (185) đến 31-01-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày 58 ngày
Đầu 2 ra ngày 15-01-2023 (139) đến 31-01-2023 vẫn chưa ra là 16 ngày 54 ngày
Đầu 3 ra ngày 25-12-2022 (146) đến 31-01-2023 vẫn chưa ra là 37 ngày 55 ngày
Đầu 4 ra ngày 14-01-2023 (168) đến 31-01-2023 vẫn chưa ra là 17 ngày 67 ngày
Đầu 5 ra ngày 27-01-2023 (164) đến 31-01-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày 41 ngày
Đầu 6 ra ngày 31-01-2023 (184) đến 31-01-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày 57 ngày
Đầu 7 ra ngày 29-01-2023 (166) đến 31-01-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày 77 ngày
Đầu 8 ra ngày 18-01-2023 (160) đến 31-01-2023 vẫn chưa ra là 13 ngày 55 ngày
Đầu 9 ra ngày 10-01-2023 (158) đến 31-01-2023 vẫn chưa ra là 21 ngày 47 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 16-01-2023 (158) đến 31-01-2023 vẫn chưa ra là 15 ngày 47 ngày
Đuôi 1 ra ngày 31-01-2023 (166) đến 31-01-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày 59 ngày
Đuôi 2 ra ngày 18-01-2023 (155) đến 31-01-2023 vẫn chưa ra là 13 ngày 55 ngày
Đuôi 3 ra ngày 17-01-2023 (141) đến 31-01-2023 vẫn chưa ra là 14 ngày 61 ngày
Đuôi 4 ra ngày 26-01-2023 (173) đến 31-01-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày 52 ngày
Đuôi 5 ra ngày 02-01-2023 (160) đến 31-01-2023 vẫn chưa ra là 29 ngày 46 ngày
Đuôi 6 ra ngày 25-12-2022 (152) đến 31-01-2023 vẫn chưa ra là 37 ngày 43 ngày
Đuôi 7 ra ngày 19-01-2023 (163) đến 31-01-2023 vẫn chưa ra là 12 ngày 61 ngày
Đuôi 8 ra ngày 22-12-2022 (177) đến 31-01-2023 vẫn chưa ra là 40 ngày 39 ngày
Đuôi 9 ra ngày 29-01-2023 (189) đến 31-01-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày 42 ngày