Loto188

Thống kê Tần Suất Bộ Số

Thống kê nhanh Truyền Thống từ ngày đến ngày

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
54 4 ngày (40 %) 8 lần (2.56 %) 2 lần/ngày (200 %)
37 5 ngày (50 %) 8 lần (2.56 %) 1.6 lần/ngày (160 %)
61 4 ngày (40 %) 8 lần (2.56 %) 2 lần/ngày (200 %)
13 4 ngày (40 %) 8 lần (2.56 %) 2 lần/ngày (200 %)
19 5 ngày (50 %) 8 lần (2.56 %) 1.6 lần/ngày (160 %)
59 4 ngày (40 %) 7 lần (2.24 %) 1.75 lần/ngày (175 %)
36 6 ngày (60 %) 7 lần (2.24 %) 1.17 lần/ngày (116.67 %)
18 5 ngày (50 %) 7 lần (2.24 %) 1.4 lần/ngày (140 %)
05 3 ngày (30 %) 6 lần (1.92 %) 2 lần/ngày (200 %)
30 4 ngày (40 %) 6 lần (1.92 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
01 2 ngày (20 %) 6 lần (1.92 %) 3 lần/ngày (300 %)
16 3 ngày (30 %) 6 lần (1.92 %) 2 lần/ngày (200 %)
17 6 ngày (60 %) 6 lần (1.92 %) 1 lần/ngày (100 %)
07 5 ngày (50 %) 6 lần (1.92 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
46 2 ngày (20 %) 6 lần (1.92 %) 3 lần/ngày (300 %)
99 3 ngày (30 %) 6 lần (1.92 %) 2 lần/ngày (200 %)
31 2 ngày (20 %) 5 lần (1.6 %) 2.5 lần/ngày (250 %)
27 3 ngày (30 %) 5 lần (1.6 %) 1.67 lần/ngày (166.67 %)
55 4 ngày (40 %) 5 lần (1.6 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
12 4 ngày (40 %) 5 lần (1.6 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
78 5 ngày (50 %) 5 lần (1.6 %) 1 lần/ngày (100 %)
47 4 ngày (40 %) 5 lần (1.6 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
00 4 ngày (40 %) 5 lần (1.6 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
20 3 ngày (30 %) 4 lần (1.28 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
89 2 ngày (20 %) 4 lần (1.28 %) 2 lần/ngày (200 %)
10 4 ngày (40 %) 4 lần (1.28 %) 1 lần/ngày (100 %)
21 3 ngày (30 %) 4 lần (1.28 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
65 2 ngày (20 %) 4 lần (1.28 %) 2 lần/ngày (200 %)
28 3 ngày (30 %) 4 lần (1.28 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
87 3 ngày (30 %) 4 lần (1.28 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
08 3 ngày (30 %) 4 lần (1.28 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
42 2 ngày (20 %) 4 lần (1.28 %) 2 lần/ngày (200 %)
92 3 ngày (30 %) 4 lần (1.28 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
83 2 ngày (20 %) 4 lần (1.28 %) 2 lần/ngày (200 %)
88 3 ngày (30 %) 4 lần (1.28 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
39 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
75 2 ngày (20 %) 3 lần (0.96 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
44 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
80 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
26 2 ngày (20 %) 3 lần (0.96 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
64 2 ngày (20 %) 3 lần (0.96 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
81 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
02 2 ngày (20 %) 3 lần (0.96 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
41 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
32 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
91 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
03 2 ngày (20 %) 3 lần (0.96 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
73 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
33 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
23 2 ngày (20 %) 3 lần (0.96 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
04 1 ngày (10 %) 3 lần (0.96 %) 3 lần/ngày (300 %)
74 2 ngày (20 %) 3 lần (0.96 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
62 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
79 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
70 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
25 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
84 3 ngày (30 %) 3 lần (0.96 %) 1 lần/ngày (100 %)
63 1 ngày (10 %) 2 lần (0.64 %) 2 lần/ngày (200 %)
85 1 ngày (10 %) 2 lần (0.64 %) 2 lần/ngày (200 %)
06 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
11 1 ngày (10 %) 2 lần (0.64 %) 2 lần/ngày (200 %)
45 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
72 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
86 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
77 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
22 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
82 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
51 1 ngày (10 %) 2 lần (0.64 %) 2 lần/ngày (200 %)
66 1 ngày (10 %) 2 lần (0.64 %) 2 lần/ngày (200 %)
57 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
38 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
52 1 ngày (10 %) 2 lần (0.64 %) 2 lần/ngày (200 %)
09 1 ngày (10 %) 2 lần (0.64 %) 2 lần/ngày (200 %)
43 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
34 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
58 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
94 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
48 2 ngày (20 %) 2 lần (0.64 %) 1 lần/ngày (100 %)
53 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
35 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
71 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
96 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
49 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
40 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
76 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
90 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
60 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
98 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
50 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
29 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)
15 1 ngày (10 %) 1 lần (0.32 %) 1 lần/ngày (100 %)