Loto188

Thống kê Tần Suất Bộ Số

Thống kê nhanh Truyền Thống từ ngày đến ngày

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
87 3 ngày (30 %) 4 lần (2.42 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
40 4 ngày (40 %) 4 lần (2.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
20 4 ngày (40 %) 4 lần (2.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
88 3 ngày (30 %) 4 lần (2.42 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
83 4 ngày (40 %) 4 lần (2.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
48 3 ngày (30 %) 4 lần (2.42 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
34 2 ngày (20 %) 4 lần (2.42 %) 2 lần/ngày (200 %)
55 2 ngày (20 %) 3 lần (1.82 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
08 3 ngày (30 %) 3 lần (1.82 %) 1 lần/ngày (100 %)
81 2 ngày (20 %) 3 lần (1.82 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
71 3 ngày (30 %) 3 lần (1.82 %) 1 lần/ngày (100 %)
26 3 ngày (30 %) 3 lần (1.82 %) 1 lần/ngày (100 %)
15 2 ngày (20 %) 3 lần (1.82 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
42 3 ngày (30 %) 3 lần (1.82 %) 1 lần/ngày (100 %)
11 2 ngày (20 %) 3 lần (1.82 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
84 3 ngày (30 %) 3 lần (1.82 %) 1 lần/ngày (100 %)
75 3 ngày (30 %) 3 lần (1.82 %) 1 lần/ngày (100 %)
64 1 ngày (10 %) 3 lần (1.82 %) 3 lần/ngày (300 %)
07 2 ngày (20 %) 3 lần (1.82 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
70 2 ngày (20 %) 3 lần (1.82 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
23 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
12 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
49 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
03 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
44 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
35 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
61 1 ngày (10 %) 2 lần (1.21 %) 2 lần/ngày (200 %)
13 1 ngày (10 %) 2 lần (1.21 %) 2 lần/ngày (200 %)
51 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
04 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
66 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
56 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
93 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
09 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
82 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
36 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
31 1 ngày (10 %) 2 lần (1.21 %) 2 lần/ngày (200 %)
68 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
57 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
94 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
10 1 ngày (10 %) 2 lần (1.21 %) 2 lần/ngày (200 %)
01 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
74 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
63 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
16 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
89 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
79 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
22 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
59 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
95 1 ngày (10 %) 2 lần (1.21 %) 2 lần/ngày (200 %)
54 2 ngày (20 %) 2 lần (1.21 %) 1 lần/ngày (100 %)
60 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
98 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
85 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
39 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
76 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
29 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
65 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
19 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
91 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
25 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
99 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
77 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
30 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
46 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
00 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
73 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
62 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
52 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
05 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
41 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
78 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
21 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
47 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
37 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
27 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
53 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
06 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
32 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
69 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
02 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
38 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
28 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
18 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
90 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
43 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)
80 1 ngày (10 %) 1 lần (0.61 %) 1 lần/ngày (100 %)