Gi8

Thống kê Tần Suất Bộ Số

Thống kê nhanh Truyền Thống từ ngày đến ngày

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
61 7 ngày (70 %) 16 lần (4.16 %) 2.29 lần/ngày (228.57 %)
83 4 ngày (40 %) 11 lần (2.86 %) 2.75 lần/ngày (275 %)
10 5 ngày (50 %) 10 lần (2.6 %) 2 lần/ngày (200 %)
85 2 ngày (20 %) 9 lần (2.34 %) 4.5 lần/ngày (450 %)
69 6 ngày (60 %) 9 lần (2.34 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
13 7 ngày (70 %) 9 lần (2.34 %) 1.29 lần/ngày (128.57 %)
20 3 ngày (30 %) 9 lần (2.34 %) 3 lần/ngày (300 %)
42 3 ngày (30 %) 8 lần (2.08 %) 2.67 lần/ngày (266.67 %)
05 4 ngày (40 %) 8 lần (2.08 %) 2 lần/ngày (200 %)
27 3 ngày (30 %) 7 lần (1.82 %) 2.33 lần/ngày (233.33 %)
70 4 ngày (40 %) 7 lần (1.82 %) 1.75 lần/ngày (175 %)
16 4 ngày (40 %) 7 lần (1.82 %) 1.75 lần/ngày (175 %)
36 3 ngày (30 %) 7 lần (1.82 %) 2.33 lần/ngày (233.33 %)
50 6 ngày (60 %) 6 lần (1.56 %) 1 lần/ngày (100 %)
22 5 ngày (50 %) 6 lần (1.56 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
24 3 ngày (30 %) 6 lần (1.56 %) 2 lần/ngày (200 %)
62 2 ngày (20 %) 6 lần (1.56 %) 3 lần/ngày (300 %)
49 5 ngày (50 %) 6 lần (1.56 %) 1.2 lần/ngày (120 %)
98 4 ngày (40 %) 6 lần (1.56 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
68 1 ngày (10 %) 6 lần (1.56 %) 6 lần/ngày (600 %)
37 3 ngày (30 %) 5 lần (1.3 %) 1.67 lần/ngày (166.67 %)
33 3 ngày (30 %) 5 lần (1.3 %) 1.67 lần/ngày (166.67 %)
47 3 ngày (30 %) 5 lần (1.3 %) 1.67 lần/ngày (166.67 %)
96 3 ngày (30 %) 5 lần (1.3 %) 1.67 lần/ngày (166.67 %)
52 4 ngày (40 %) 5 lần (1.3 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
15 4 ngày (40 %) 5 lần (1.3 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
71 2 ngày (20 %) 5 lần (1.3 %) 2.5 lần/ngày (250 %)
93 3 ngày (30 %) 5 lần (1.3 %) 1.67 lần/ngày (166.67 %)
30 2 ngày (20 %) 5 lần (1.3 %) 2.5 lần/ngày (250 %)
89 4 ngày (40 %) 5 lần (1.3 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
94 3 ngày (30 %) 4 lần (1.04 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
73 4 ngày (40 %) 4 lần (1.04 %) 1 lần/ngày (100 %)
32 3 ngày (30 %) 4 lần (1.04 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
99 4 ngày (40 %) 4 lần (1.04 %) 1 lần/ngày (100 %)
90 3 ngày (30 %) 4 lần (1.04 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
18 3 ngày (30 %) 4 lần (1.04 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
23 2 ngày (20 %) 4 lần (1.04 %) 2 lần/ngày (200 %)
81 3 ngày (30 %) 4 lần (1.04 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
19 1 ngày (10 %) 4 lần (1.04 %) 4 lần/ngày (400 %)
75 3 ngày (30 %) 4 lần (1.04 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
57 4 ngày (40 %) 4 lần (1.04 %) 1 lần/ngày (100 %)
48 3 ngày (30 %) 4 lần (1.04 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
25 3 ngày (30 %) 4 lần (1.04 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
21 4 ngày (40 %) 4 lần (1.04 %) 1 lần/ngày (100 %)
79 3 ngày (30 %) 4 lần (1.04 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
26 2 ngày (20 %) 3 lần (0.78 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
59 3 ngày (30 %) 3 lần (0.78 %) 1 lần/ngày (100 %)
17 2 ngày (20 %) 3 lần (0.78 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
41 2 ngày (20 %) 3 lần (0.78 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
55 3 ngày (30 %) 3 lần (0.78 %) 1 lần/ngày (100 %)
12 3 ngày (30 %) 3 lần (0.78 %) 1 lần/ngày (100 %)
46 2 ngày (20 %) 3 lần (0.78 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
80 3 ngày (30 %) 3 lần (0.78 %) 1 lần/ngày (100 %)
03 3 ngày (30 %) 3 lần (0.78 %) 1 lần/ngày (100 %)
60 2 ngày (20 %) 3 lần (0.78 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
95 2 ngày (20 %) 3 lần (0.78 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
74 3 ngày (30 %) 3 lần (0.78 %) 1 lần/ngày (100 %)
65 2 ngày (20 %) 3 lần (0.78 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
28 2 ngày (20 %) 3 lần (0.78 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
00 3 ngày (30 %) 3 lần (0.78 %) 1 lần/ngày (100 %)
34 3 ngày (30 %) 3 lần (0.78 %) 1 lần/ngày (100 %)
66 3 ngày (30 %) 3 lần (0.78 %) 1 lần/ngày (100 %)
97 3 ngày (30 %) 3 lần (0.78 %) 1 lần/ngày (100 %)
44 2 ngày (20 %) 3 lần (0.78 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
78 3 ngày (30 %) 3 lần (0.78 %) 1 lần/ngày (100 %)
35 3 ngày (30 %) 3 lần (0.78 %) 1 lần/ngày (100 %)
84 2 ngày (20 %) 3 lần (0.78 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
06 1 ngày (10 %) 3 lần (0.78 %) 3 lần/ngày (300 %)
72 3 ngày (30 %) 3 lần (0.78 %) 1 lần/ngày (100 %)
11 1 ngày (10 %) 3 lần (0.78 %) 3 lần/ngày (300 %)
07 2 ngày (20 %) 2 lần (0.52 %) 1 lần/ngày (100 %)
64 1 ngày (10 %) 2 lần (0.52 %) 2 lần/ngày (200 %)
51 2 ngày (20 %) 2 lần (0.52 %) 1 lần/ngày (100 %)
08 2 ngày (20 %) 2 lần (0.52 %) 1 lần/ngày (100 %)
56 2 ngày (20 %) 2 lần (0.52 %) 1 lần/ngày (100 %)
91 2 ngày (20 %) 2 lần (0.52 %) 1 lần/ngày (100 %)
04 2 ngày (20 %) 2 lần (0.52 %) 1 lần/ngày (100 %)
09 2 ngày (20 %) 2 lần (0.52 %) 1 lần/ngày (100 %)
92 2 ngày (20 %) 2 lần (0.52 %) 1 lần/ngày (100 %)
39 2 ngày (20 %) 2 lần (0.52 %) 1 lần/ngày (100 %)
29 1 ngày (10 %) 2 lần (0.52 %) 2 lần/ngày (200 %)
53 2 ngày (20 %) 2 lần (0.52 %) 1 lần/ngày (100 %)
01 2 ngày (20 %) 2 lần (0.52 %) 1 lần/ngày (100 %)
67 2 ngày (20 %) 2 lần (0.52 %) 1 lần/ngày (100 %)
58 2 ngày (20 %) 2 lần (0.52 %) 1 lần/ngày (100 %)
63 2 ngày (20 %) 2 lần (0.52 %) 1 lần/ngày (100 %)
86 1 ngày (10 %) 1 lần (0.26 %) 1 lần/ngày (100 %)
38 1 ngày (10 %) 1 lần (0.26 %) 1 lần/ngày (100 %)
87 1 ngày (10 %) 1 lần (0.26 %) 1 lần/ngày (100 %)
43 1 ngày (10 %) 1 lần (0.26 %) 1 lần/ngày (100 %)
88 1 ngày (10 %) 1 lần (0.26 %) 1 lần/ngày (100 %)
40 1 ngày (10 %) 1 lần (0.26 %) 1 lần/ngày (100 %)
54 1 ngày (10 %) 1 lần (0.26 %) 1 lần/ngày (100 %)
45 1 ngày (10 %) 1 lần (0.26 %) 1 lần/ngày (100 %)
02 1 ngày (10 %) 1 lần (0.26 %) 1 lần/ngày (100 %)