Loto188

Thống kê Tần Suất Bộ Số

Thống kê nhanh Truyền Thống từ ngày đến ngày

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
91 6 ngày (60 %) 8 lần (3.39 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
67 5 ngày (50 %) 7 lần (2.97 %) 1.4 lần/ngày (140 %)
87 3 ngày (30 %) 6 lần (2.54 %) 2 lần/ngày (200 %)
37 4 ngày (40 %) 5 lần (2.12 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
08 4 ngày (40 %) 5 lần (2.12 %) 1.25 lần/ngày (125 %)
42 3 ngày (30 %) 5 lần (2.12 %) 1.67 lần/ngày (166.67 %)
50 3 ngày (30 %) 4 lần (1.69 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
65 2 ngày (20 %) 4 lần (1.69 %) 2 lần/ngày (200 %)
93 2 ngày (20 %) 4 lần (1.69 %) 2 lần/ngày (200 %)
71 4 ngày (40 %) 4 lần (1.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
62 4 ngày (40 %) 4 lần (1.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
20 4 ngày (40 %) 4 lần (1.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
85 4 ngày (40 %) 4 lần (1.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
76 4 ngày (40 %) 4 lần (1.69 %) 1 lần/ngày (100 %)
72 3 ngày (30 %) 4 lần (1.69 %) 1.33 lần/ngày (133.33 %)
64 3 ngày (30 %) 3 lần (1.27 %) 1 lần/ngày (100 %)
22 2 ngày (20 %) 3 lần (1.27 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
54 2 ngày (20 %) 3 lần (1.27 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
60 2 ngày (20 %) 3 lần (1.27 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
18 3 ngày (30 %) 3 lần (1.27 %) 1 lần/ngày (100 %)
07 2 ngày (20 %) 3 lần (1.27 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
55 3 ngày (30 %) 3 lần (1.27 %) 1 lần/ngày (100 %)
88 3 ngày (30 %) 3 lần (1.27 %) 1 lần/ngày (100 %)
13 3 ngày (30 %) 3 lần (1.27 %) 1 lần/ngày (100 %)
79 3 ngày (30 %) 3 lần (1.27 %) 1 lần/ngày (100 %)
19 2 ngày (20 %) 3 lần (1.27 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
75 3 ngày (30 %) 3 lần (1.27 %) 1 lần/ngày (100 %)
98 2 ngày (20 %) 3 lần (1.27 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
24 3 ngày (30 %) 3 lần (1.27 %) 1 lần/ngày (100 %)
56 3 ngày (30 %) 3 lần (1.27 %) 1 lần/ngày (100 %)
15 2 ngày (20 %) 3 lần (1.27 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
10 2 ngày (20 %) 3 lần (1.27 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
43 3 ngày (30 %) 3 lần (1.27 %) 1 lần/ngày (100 %)
00 3 ngày (30 %) 3 lần (1.27 %) 1 lần/ngày (100 %)
25 3 ngày (30 %) 3 lần (1.27 %) 1 lần/ngày (100 %)
48 3 ngày (30 %) 3 lần (1.27 %) 1 lần/ngày (100 %)
81 3 ngày (30 %) 3 lần (1.27 %) 1 lần/ngày (100 %)
39 2 ngày (20 %) 3 lần (1.27 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
21 3 ngày (30 %) 3 lần (1.27 %) 1 lần/ngày (100 %)
26 3 ngày (30 %) 3 lần (1.27 %) 1 lần/ngày (100 %)
49 2 ngày (20 %) 3 lần (1.27 %) 1.5 lần/ngày (150 %)
40 3 ngày (30 %) 3 lần (1.27 %) 1 lần/ngày (100 %)
31 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
96 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
78 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
36 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
69 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
27 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
41 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
97 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
23 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
46 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
03 1 ngày (10 %) 2 lần (0.85 %) 2 lần/ngày (200 %)
28 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
61 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
51 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
84 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
33 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
89 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
04 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
38 1 ngày (10 %) 2 lần (0.85 %) 2 lần/ngày (200 %)
34 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
16 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
05 1 ngày (10 %) 2 lần (0.85 %) 2 lần/ngày (200 %)
63 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
53 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
11 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
44 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
77 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
17 1 ngày (10 %) 2 lần (0.85 %) 2 lần/ngày (200 %)
82 2 ngày (20 %) 2 lần (0.85 %) 1 lần/ngày (100 %)
12 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
45 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
02 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
92 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
83 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
74 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
32 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
70 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
66 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
47 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
80 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
29 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
94 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
52 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
58 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
90 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
30 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
95 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
86 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
01 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
35 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
68 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
59 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
06 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)
73 1 ngày (10 %) 1 lần (0.42 %) 1 lần/ngày (100 %)